Nawigacja

Świetlica szkolna

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola

w Zagnańsku

w roku szkolnym 2017/2018

 • Podstawą do funkcjonowania świetlicy szkolnej jest ustawa o systemie oświaty

  z 4 czerwca 2014 r. wraz ze zmianami dot. zasad funkcjonowania świetlic szkolnych

  ( Dz. U .z 2014 r. poz.642 art. 67 )

I Założenia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły ze szczególnym uwzględnieniem treści opiekuńczo- wychowawczych.

 2. Świetlica prowadzona przez szkołę jest placówką przeznaczoną dla dzieci z klas I- VI szkoły podstawowej i gimnazjum dowożonych autobusem szkolnym, a także tych którzy nie mają zapewnionej opieki w domu ze względu na czas pracy rodziców. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych szkoły. czas pracy świetlicy w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole, określa Dyrektor szkoły.

II Cele i zadania świetlicy szkolnej

Głównym celem pracy świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach lekcyjnych, zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce,

stworzenie warunków do odpoczynku i nauki,oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 1. Zapewnienie opieki przed i po zajęciach lekcyjnych, stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej, pomoc w odrobieniu prac domowych.

 2. Kształtowanie postaw uczniów, ich zachowań oraz cech, które są niezbędne w życiu społecznym.

 3. Przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, kształtowanie postaw twórczych, utrwalanie nawyków zagospodarowania czasu wolnego.

 4. Przestrzeganie zasad kultury i wzajemnego szacunku.

 5. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia wychowanków.

 6. Dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie uczestników świetlicy szkolnej, kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych.

 7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozpoznawanie uzdolnień i mocnych stron dziecka.

 8. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.

 9. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.

 10. Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i rodzicami w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

III Zasady rekrutacji do świetlicy

 1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie ”Karty zgłoszenia”, którą wypełniają rodzice dziecka.

 2. Wszyscy uczniowie, którzy oczekują na dowóz organizowany przez gminę objęci są opieką świetlicy. Rodzice tych uczniów są zobowiązani wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy. W przypadku gdy rodzic rezygnuje z dowozu do szkoły swojego dziecka autobusem szkolnym musi o tym fakcie pisemnie poinformować dyrekcję szkoły.

 3. Opieką świetlicy zostają również objęci uczniowie którzy:

  : ze względu na czas pracy rodziców pozbawieni są opieki,

  : nie mają lekcji z powodu nieobecności nauczyciela

  : oczekują na dalsze zajęcia,ponieważ nie uczęszczają na lekcję religii, wychowania do życia w rodzinie lub czekają na realizację zajęć pozalekcyjnych.

 4. Rekrutacja do świetlicy odbywa się w I tygodniu września danego roku szkolnego.

IV Organizacja pracy świetlicy

 1. Świetlica jest czynna od godz. 6. 30- 16.00 w dni, w których odbywają się zajęcia w szkole.

 2. Zakres zajęć świetlicy w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa Dyrektor.

 3. Świetlica szkolna organizuje zajęcia w grupach. W grupie pod opieką jednego nauczyciela nie może być więcej niż 25 uczniów.

 4. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny.

 5. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut. Czas i godziny pracy dostosowywane są do potrzeb wychowanków i ich rodziców.

 6. Dzieci przebywające w świetlicy zostają zapoznane z zasadami BHP i sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

 7. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej, przed lub po lekcjach.

 8. Rodzice mają obowiązek przyprowadzania dziecka do świetlicy, nie zostawiając je w szatni bez opieki.

 9. Wychowawcy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, a powinno w tym czasie przebywać w świetlicy szkolnej.

 10. Dzieci ze świetlicy są odbierane osobiście przez rodziców lub inne osoby upoważnione w karcie zgłoszeniowej.

 11. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeżwym dzieci nie będą przekazywane, wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie.

 12. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.

 13. Wychowawcy świetlicy prowadzą rejestr obecności uczniów w świetlicy.

 14. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.

  W przypadku, kiedy rodzice z przyczyn od nich niezależnych nie zdąża do godz. 16.00 odebrać dziecka, muszą poinformować o swoim spóźnieniu wychowawcę pod nr 506-680-349.

 15. Rodzice są na bieżąco informowani o zachowaniu dziecka w świetlicy.

 16. Rodzice zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz informacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole.

 17. Do świetlicy uczniów klas I - III przyprowadza po skończonych zajęciach nauczyciel mający z nimi ostatnią godzinę lekcyjną.

 18. Wychowawcy świetlicy mają obowiązek odebrać przywożone dzieci autobusem szkolnym i przeprowadzić je do szkoły oraz odprowadzić je po skończonych zajęciach do autobusu.

 19. Za bezpieczeństwo swojego dziecka przewożonego autobusem szkolnym w drodze z domu do przystanku oraz w drodze powrotnej z przystanku do domu ponoszą odpowiedzialność rodzice .

 20. Rodzice uczniów klas IV- VII i gimnazjum,którzy są dowożeni, a nie wracają do domu autobusem szkolnym muszą złożyć pisemne oświadczenie, w którym biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczne dotarcie dziecka do domu. (Zał.1)

 21. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przyniesione przez dziecko do szkoły.

 22. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

 23. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

 24. W momencie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

V Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych

1. Wychowanek ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej ,

b)życzliwego traktowania,

c)poszanowania godności osobistej,

d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

e) korzystania z pomocy dydaktycznych , gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

2. Wychowanek jest zobowiązany do:

a)poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,

b)ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,

c) przestrzegania zasad współżycia w grupie,

d) kulturalnego zachowania się w stosunku do kolegów i nauczycieli,

e)stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy,

f)informowania każdorazowo nauczyciela o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy.

g) natychmiastowego zgłaszania wszelkich wypadków oraz złego samopoczucia.

h)zmiany obuwia przez cały rok szkolny,

 1. i) informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

   

VI Nagrody i kary wobec wychowanków

 1. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę:

- za udział w konkursach, dobre zachowanie ,przestrzeganie regulaminu świetlicy w postaci pochwały ustnej, pochwały wpisanej do dziennika lekcyjnego, nagrody rzeczowej, dyplomu.

 1. Kary

Za naruszenie regulaminu świetlicy przewidziane są następujące konsekwencje:

-upomnienie ustne

-nagana udzielana przez nauczyciela w obecności przebywających uczniów w świetlicy szkolnej

- rozmowa z wychowawcą

-powiadomienie rodziców

-pisemna uwaga w dzienniku lekcyjnym

- powiadomienie dyrektora szkoły.

3.Rodzice ucznia ,który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy ,będą obciążeni pełną odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

VII Współpraca z rodzicami

 1. Kontakt z rodzicami polega na bezpośrednich codziennych rozmowach podczas odbioru dzieci ze świetlicy lub rozmowach telefonicznych.

 2. Rodzice współuczestniczą w życiu świetlicy.

VIII Dokumentacja świetlicy

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy,

 2. Regulamin świetlicy szkolnej,

 3. Roczny plan pracy zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego,

 4. Miesięczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej.

 5. Ramowy rozkład dnia,

 6. Dzienniki zajęć świetlicowych,

 7. Roczne sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej,

 8. Strona internetowa szkoły- systematyczne umieszczanie informacji dot. działalności świetlicy.

Przyjęto do realizacji:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
  26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
 • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć