Nawigacja

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców rok szkolny 2018/2019

 Regulamin Rady Rodziców

Zatwierdzony uchwałą RR w dniu 02.10.2018r

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. Rada w roku szkolnym 2018/2019 liczy po jednym członku z każdego oddziału w szkole.
 2. Kadencja Rady trwa rok.
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada  w głosowaniu jawnym.

§ 3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco- doradczy.

 

II. Wybory do Rady

§ 4

 1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

§ 5

 1. Przedstawiciela klasy do Rady Rodziców szkoły wybiera ogół rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 6

 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.

 

III. Władze Rady

§ 7

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, trzech zastępców przewodniczącego; przedstawicieli szkół wchodzących w skład Zespołu; sekretarza                            i skarbnika.

§ 8

Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 9

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę. 

§ 10

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:

   1. realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,
   2. gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

2. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

 

IV. Posiedzenia Rady

§ 11

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.                         W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 12

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
 2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest 1/4 członków Rady.

§ 13

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

 

V. Podejmowanie uchwał

§ 14

 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 15

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 16

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 17

 1. Członkowie Rady mają prawo:
 1. Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją                           i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.
 2. Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.
 3. Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
 1. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

VII. Fundusze Rady

§ 18

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 19

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie finansowym wydatków.

§ 20

Wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

  1. Dyrektor,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Samorząd Uczniowski.

§ 21

 1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego lub z-cę przewodniczącego i skarbnika.

§ 22

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 23

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
  26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
 • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć