Nawigacja

Informacja

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW i MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej,  wychowawcy klas  I-III oraz na podstawie imiennej listy uczniów klas starszych sporządzonej i podpisanej przez wychowawców.
 4. Podręczniki i materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane i zwracane  w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.
 5. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później niż do 15 września danego roku szkolnego.
 6. Wypożyczenie podręcznika i materiałów edukacyjnych może nastąpić również  w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
 7. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.
 8. Jeśli podręcznik składa się z kilku części wychowawcy powinni zwrócić do biblioteki wykorzystaną część przed pobraniem kolejnej. Zwrot wypożyczonych podręczników następuje nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
 9. Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki nauczyciele dokonują oględzin i określają stopień jego zużycia. Stan podręcznika/materiału edukacyjnego określa się w skali:
  1. bardzo dobry – zużycie minimalne,
  2. dobry – zużycie niewielkie,
  3. dostateczny- zużycie duże, ale umożliwiające korzystanie z podręcznika,
  4. niedostateczny – zużycie uniemożliwiające korzystanie z podręcznika.
 10. W przypadku zgubienia podręcznika/materiału edukacyjnego lub jego zniszczenia sporządza się protokół,  a rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się na konto szkoły lub w sekretariacie szkoły.
 11. Uczniowie są zobowiązani do:
  1. używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,
  2. zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny,
  3. chronienia go przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 12. Zabrania się dokonywania w podręcznikach jakichkolwiek wpisów i notatek.
 13. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie bibliotekiszkolnej.
 14. Rezygnacja ucznia z nauki w szkole w t rakcie roku szkolnego jest równoznaczna z koniecznością zwrotu wszystkich podręczników, materiałówedukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
  26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
 • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć