Nawigacja

O szkole Patron Egzaminy zewnętrzne Historia szkoły Szkoła współpracy

O szkole

Egzaminy zewnętrzne

                                                        Wyniki egzaminów zewnętrznych

Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych danych o osiągnięciach szkolnych. Dane te mogą być wykorzystywane do oceny efektywności nauczania. Jednak by oceny efektywności nauczania formułowane na podstawie wyników egzaminów były adekwatne, należy uwzględnić fakt, że osiągnięcia szkolne ucznia nie zależą tylko od jakości pracy szkoły. Wynik egzaminu jest uwarunkowany trzema grupami czynników:

 1. indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne,
 2. społecznych, takich jak kapitał kulturowy i społeczny rodziny czy wpływ grupy rówieśniczej,
 3. szkolnych, takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania.

Jeżeli chcemy przeciętny wynik egzaminu dla danej szkoły interpretować jako miarę efektywności nauczania, musimy wytrącić z wyniku wpływ tych czynników, których szkoła nie może skutecznie kształtować . Metodą, która pozwala tak przetworzyć wyniki egzaminów, by wyeliminować, a w każdym razie znacząco ograniczyć wpływ czynników indywidualnych i społecznych, jest edukacyjna wartość dodana (EWD).

Pojęcie EWD wywodzi się z ekonomii, gdzie - w pewnym uproszczeniu - wartość dodana to tyle co, przyrost wartości dóbr w wyniku danego procesu produkcyjnego. Analogicznie edukacyjną wartość dodaną można zdefiniować jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego. Edukacyjna wartość dodana to sposób na mierzenie wkładu szkoły w osiągnięcia szkolne ucznia, którzy do niej uczęszczali. Można uznać ,że tak rozumiany wskaźnik stanowi miarę efektywności  pracy szkoły z grupą uczniów w określonym cyklu nauczania. Obliczając EWD porównuje się wyniki z egzaminów zewnętrznych uzyskiwanych przez uczniów na wejściu do szkoły (sprawdzian po klasie VI) z wynikami uzyskanymi  przez nich na zakończenie danego cyklu nauczania (egzamin gimnazjalny).

Wskaźnik EWD dla gimnazjum mówi o tym, na ile wysokie/niskie wyniki egzaminu gimnazjalnego uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów w całej Polsce o analogicznych wynikach na sprawdzianie. Wskaźnik ma charakter względny, czyli służy do porównywania szkół lub wybranych grup uczniów. W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną efektywność nauczania, wartość ujemna na niższą niż przeciętna efektywność. Wynik egzaminacyjny i wskaźnik EWD powinny być rozpatrywane wspólnie. W ten sposób  dają nam one pełniejszy obraz pracy szkoły. Konsekwencją tego, że uwzględniamy zarówno wynik egzaminacyjny jak i wskaźnik EWD jest prezentacja wyniku szkoły w dwuwymiarowym układzie współrzędnych. Na jednej z osi wykresu prezentowany jest wskaźnik EWD, a na drugiej wynik egzaminacyjny szkoły(osiągnięty w trzech edycjach egzaminu) . Ze względu na niepewność, którą obarczone jest szacowane pozycji szkoły na wykresach, położenie to przedstawiane jest za pomocą elipsy. W ten właśnie sposób komunikowane są trzyletnie wskaźniki EWD.

Opis położenia szkoły (elipsy) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie kilku punktów odniesienia.

 • Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność.
 • Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania
 • Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności.
 • Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania.
 • Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

Wskaźniki dla naszej szkoły obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2008-2010.
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 252
.

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

 

 

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

 

 

WYKRESY PRZEDSTAWIAJĄCE ZMIENIAJACE SIĘ W LATACH

2005 – 2010 WSKAŹNIKI EWD DLA SZKOŁY

 

                                                                     CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

 

 

                                     CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

 

 

Stabilne wskaźniki EWD informują o stabilnej pracy szkoły. Jeśli szkoła uzyskuje dodatnie wartości EWD to znaczy, że jej efektywność jest ponadprzeciętna, jeśli wskaźniki EWD są bliskie 0, oznacza to, że szkoła pracuje jak przeciętne polskie gimnazjum o podobnym składzie uczniowskim na wejściu (ten sam potencjał uczniowski mierzony wynikiem na sprawdzianie oraz ten sam rozkład wg płci i dysleksji). Ujemne wskaźniki EWD oznaczają słabą, niżej przeciętną efektywność. Wskaźniki EWD są komunikowane wraz z przedziałem ufności – jest to przedział liczbowy, w którym z 95% prawdopodobieństwem znajduje się prawdziwa wartość EWD. Dlatego też interpretując wskaźniki EWD należy uwzględnić cały przedział ufności, a nie tylko wartość liczbową EWD (efektywność ponadprzeciętna – przedział ufności powyżej 0, efektywność niżej przeciętnej – przedział ufności poniżej 0).

Pełna informacja CKE o Edukacyjnej Wartości Dodanej na stronie: http://cke.scholaris.pl/, tam również wyniki EWD za lata 2006 – 2008, 2007-2009 ,  2008 – 2010 wszystkich gimnazjów w Polsce. 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
  26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
 • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć